S/N
NAME
1 Yaada
Pet name: Yaads/ Aada
Meaning: Devoted To God
2 Yaadavi
Pet name: Yaads/ Yaadas/ Adavi/ Davi/ Avi
Meaning: Goddess Durga
3 Yaalini
Pet name: Yaali/ Alini/ Ali/ Aini
Meaning: Sweet Voice
4 yaami
Pet name: Yaam/ Yamu/ Yaams/ Ami
Meaning: Light
5 Yaashi
Pet name: Yaasi/ Ashi/ Asi
Meaning: Success
6 Yaashika
Pet name: Yaashi/ Ashika/ Ashi/ Shika/ Shia
Meaning: Noble, Supreme
7 Yaasti
Pet name: Yaas/ Aasti/ Asi
Meaning: Slim
8 Yaatisha
Pet name: Yaati/ Yaatis/ Atisha/ Tisha/ Isha/ Sha
Meaning: Creative
9 Yaatinsha
Pet name: Yaati/ Yaatins/ Tinsha/ Insha/ Sha
Meaning: Creative
10 Yaatnisha
Pet name: Yaati/ Yaatnis/ Nisha/ Isha/ Niha
Meaning: Creative
11 Yachana
Pet name: Yacha/ Achana/ Hana
Meaning: Prayer
12 Yachny
Pet name: Yachn/ Achne/ Ahne
Meaning: Soft Hearted
13 Yadana
Pet name: Yada/ Adana/ Dana/ Ana
Meaning: A Gem
14 Yadavi
Pet name: Yada/ Adavi/ Davi/ Avi
Meaning: Goddess Durga
15 Yadhya
Pet name: Yadhy/ Yadhys/ Adhya
Meaning: Creative
16 Yadhyi
Pet name: Yadh/ Yadhys/ Adhyi
Meaning: Creative
17 Yadira
Pet name: Yada/ Adira/ Dira/ Adi/ Ira
Meaning: Beloved, Worthy
18 Yadita
Pet name: Yadi/ Adita/ Dita/ Dia
Meaning: Night
19 Yaditi
Pet name: Yadi/ Yadis/ Aditi/ Diti
Meaning: Creative
20 Yagya
Pet name: Yags/ Yagy/ Agya/ Gya
Meaning: Sacrifice
21 Yahavi
Pet name: Yahas/ Yahavs/ Ahavi/ Havi/ Avi
Meaning: Bright
22 Yahvi
Pet name: Yahv/ Ahvi/ Avi
Meaning: Earth, Paradise
23 Yajna
Pet name: Yaj/ Ajna/ Aju
Meaning: Worship
24 Yaksha
Pet name: Yaks/ Aksha/ Asha/ Aksa/ Sha
Meaning: Demi God
25 Yakshika
Pet name: Yaks/ Akshika/ Akshi/ Shika/ Hika/ Shia
Meaning: Beauty, God's Gift
26 Yakshini
Pet name: Yaksh/ Akshini/ Akshi/ Shini
Meaning: Creative
27 Yakshita
Pet name: Yaks/ Akshita/ Akshi/ Ashita/ Shita/ Sia/ Hita
Meaning: Fascinate, Beautiful Girl
28 Yakta
Pet name: Yak/ Akta
Meaning: Unique
29 Yalinee
Pet name: Yali/ Alinee/ Ali/ Linee/ Lin
Meaning: Goddess Sarswathi
30 Yamani
Pet name: Yams/ Yammu/ Amani/ Amani/ Mani/ Ani
Meaning: Limited
31 Yami
Pet name: Yams/ Yamu/ Ami
Meaning: Light
32 Yamika
Pet name: Yami/ Yammu/ Amika/ Mika/ Mia
Meaning: Moon Light
33 Yamilet
Pet name: Yami/ Amilet/ Ami/ Milet/ Mile
Meaning: Graceful, Lovely
34 Yamileth
Pet name: Yaami/ Yamiles/ Amile/ Ileth
Meaning: Beloved, Graceful
35 Yamini
Pet name: Yami/ Amini/ Ami/ Mini
Meaning: Night
36 Yamita
Pet name: Yami/ Amita/ Mita/ Ami/ Mia
Meaning: Young Girl
37 Yamuna
Pet name: Yamu/ Amuna/ Amu/ Muna/ Una
Meaning: Holy River
38 Yamuni
Pet name: Yamu/ Amu/ Munu/ Uni
Meaning: Night
39 Yanisha
Pet name: Yani/ Anisha/ Ani/ Nisha/ Isha/ Sha
Meaning: Hope
40 Yarelli
Pet name: Yare/ Areli/ Arei/ Reli/ Eli
Meaning: Light, Small Butterfly
41 Yarika
Pet name: Yari/ Arika/ Ari/ Rika/ Ria
Meaning: Fair, White
42 Yarita
Pet name: Yari/ Yaris/ Arita/ Rita
Meaning: Creative
43 Yaritha
Pet name: Yari/ Yarits/ Aritha/ Ritha/ Rita
Meaning: Creative
44 Yasaswini
Pet name: Yasa/ Yasu/ Asaswii/ Aswini/ Aswi/ Awini
Meaning: Gorgeous, Charming
45 Yaseera
Pet name: Yasee/ Aseera/ Asee/ Seera/ Eera
Meaning: Wealthy
46 Yasha
Pet name: Yas/ Asha/ Sha/ Asa
Meaning: Fame
47 Yashaswi
Pet name: yasha/ Yashas/ Haswi/ Aswi
Meaning: Creative
48 Yashaswini
Pet name: Yas/ Yasha/ Asha/ Haswi/ Aswini/ Aswi/ Awini
Meaning: One Who Is Successful
49 Yashavini
Pet name: Yasha/ Asha/ Shavi/ Havini/ Avini/ Avi/ Vini/ Aiini
Meaning: Goddess Lakshmi
50 Yashawanthi
Pet name: Yash/ Yashwas/ Ashwanthi/ Asha/ Awanthi
Meaning: Creative
51 Yashi
Pet name: Yasi/ Ashi/ Asi
Meaning: Success
52 Yashika
Pet name: Yash/ Ysahi/ Ashika/ Ashi/ Shika/ Hika
Meaning: Loyal, Eminent
53 Yashila
Pet name: Yashi/ Ashila/ Ashi/ Shila/ Shi/ Hila
Meaning: Luck, Eminent
54 Yashini
Pet name: Yash/ Ashini/ Shini
Meaning: Creative
55 Yashita
Pet name: Yashi/ Ashi/ Ashita/ Shita/ Sia
Meaning: Fame
56 Yashitha
Pet name: Yashi/ Ashitha/ Ashi/ Shitha/ Shia/ Hitha
Meaning: Success
57 Yashmini
Pet name: Yash/ Ashmini/ Ashmi/ Mini
Meaning: Creative
58 Yashmitha
Pet name: Yashmi/ Ashmi/ Shmitha/ Mitha/ Miha/ Mia
Meaning: Beautiful, Glorious
59 Yashna
Pet name: Yash/ Ashna/ Ash/ Shna
Meaning: Devotion/Prayer
60 Yashoda
Pet name: Yasho/ Asho/ Shoda/ Sho/ Hoda
Meaning: Success
61 Yashodhara
Pet name: Yasho/ Asho/ Shodhara/ Sho/ Dhara/ Hara/ Ara
Meaning: Wife Of Gautama Buddha
62 Yashodhini
Pet name: Yasho/ Yashodhi/ Asho/ Dhini/ Hini
Meaning: Creative
63 Yashomati
Pet name: Yasho/ Yashoma/ Ashoma/ Shoma/ Homati/ Oma
Meaning: Successful Lady
64 Yashree
Pet name: Yash/ Ash/ Shree/ Sree
Meaning: Goddess Lakshmi
65 Yashvi
Pet name: Yash/ Ashvi/ Ash/ Shvi
Meaning: Glory, Fame
66 Yashwika
Pet name: Yash/ yashu/ Yashwi/ Ashwika/ Ashwi
Meaning: Creative
67 Yashwini
Pet name: Yash/ Ashwini/ Ashwi/ Shwini/ Shwi
Meaning: Victory
68 Yashwitha
Pet name: Yash/ Yashwi/ Ashwita/ Ashwi/ Wita
Meaning: Fame, Success
69 Yasim
Pet name: Yasi/ Asim/ Asi/ Yaim
Meaning: Jasmine
70 Yasira
Pet name: Yasi/ Asira/ Asi/ Aira/ Sira
Meaning: Wealthy
71 Yasmeen
Pet name: Yasmee/ Asmeen/ Meen
Meaning: Ray Of Light
72 Yasna
Pet name: Yasn/ Asna/ Ana
Meaning: White Rose
73 Yasodhara
Pet name: Yaso/ Asodha/ Sohara/ Hara/ Ara
Meaning: Lord Krishna
74 Yasti
Pet name: Yasi/ Asti/ Asi
Meaning: Graceful
75 Yastika
Pet name: Yasti/ Astika/ Asika/ Sika/ Sia
Meaning: A String Of Pearls
76 Yatee
Pet name: Yate/ Atee
Meaning: Goddess Durga
77 Yati
Pet name: Yat/ Ati
Meaning: Guidance
78 Yatika
Pet name: Yati/ Atika/ Aika
Meaning: Goddess Durga
79 Yayaati
Pet name: Yaya/ Ayati/ Yati/
Meaning: Traveler